.
Honorarium

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem, których rezultatem jest partnerska umowa. Jednakże wpływ na jego wysokość mają takie czynniki jak: zakres usługi, miejsce i czasokres realizacji, ilość osób zaangażowanych do wykonania zleconych czynności, poziom złożoności sprawy. Metody pracy są dostosowane każdorazowo do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.